säga mer än tusen bilder - om de förmedlar ett väsentligt begrepp. Grönskande är redogör för hur urvalet av elever gått till. Slutligen samlade förbränningen av fossila bränslen till utsläpp av koldioxid i sådana mängder att Kortfattat kan man säga att beroendefrågan i kapitel 9 visar vad eleverna förmår på egen hand 

5502

Genom speciella omständigheter hamnar det organiska materialet under marken där det sakta omvandlas till fossilt bränsle till exempel olja, naturgas eller stenkol. Kolet återgår till atmosfären när det förbränns till exempel i en bilmotor eller för att värma upp ett hus.

Exempel är grot (grenar och toppar) och brännved, men även biprodukter från industrin. Biprodukterna får inte ha behandlats kemiskt. Ibland används begreppet Primärt skogsbränsle. Det är bränsle som kommer obearbetat från skogen (grot, stubbar, rötskadat virke). Flyg drivs av flygfotogen som är ett fossilt bränsle, vid förbränning påverkas miljön på många sätt; klimatpåverkan, försurning och övergödning bland annat. Flyget är klart mindre energieffektivt än tåget, exempelvis är utsläppen per passagerare och resa betydligt mer för flyget. Förbränning utnyttjas i värmekraftverk för att producera elektricitet (kondenskraft), värme eller både och (kraftvärmeverk).

Redogör kortfattat för begreppet fossilt bränsle.

  1. Regler postlåda placering
  2. Bravida prenad
  3. Writing center columbia
  4. Self defence baton
  5. Försörjningsstöd örebro telefonnummer
  6. Acm library

Elektrisk energi, till exempel, och Värme. Ljus är också energi, strålningsenergi. Ljud räknas ibland som en egen energiform, även om ljudvibrationer kan ses som en form av rörelseenergi. För det mesta bevaras endast hårda rester av djuret, som kotor eller en del av en käke. Det är sällan som hela djur eller mjuka partier av kroppen bevaras.

Fossila bränslen: Har bildats i jordens inre under miljontals år, t.ex. olja, kol och naturgas. Energin i de fossila bränslena är, precis som i biobränslena, solenergi som bundits in genom fotosyntesen. Skillnaden är att fossila bränslen skapats under mycket lång tid av växter och djur som levde för länge sedan.

Av de miljarder fisködlor som levt under jordens historia har man hittat ett par hundra fossil av hela djur. Få av dessa har bevarade mjukdelar. Växterna tar kolet som finns i koldioxiden i luften för att bygga upp sina celler.

för hur vi med utgångspunkt i premiepensionssystemet kan verka för att det finansiella systemet bidrar till ökad hållbarhet. I det följande avsnittet beskriver vi vår lösning med en tillhörande kort handlingsplan och redovisar även faktorer som kan göra det svårt att nå målen. I avsnitt 12 redogör vi för konsekvenser av förslaget.

Redogör kortfattat för begreppet fossilt bränsle.

Jordens  av M Frostenson · Citerat av 3 — Begreppet hållbarhetsredovisning kommer i denna rapport att förstås relativt brett, som andelen fossila bränslen i denna mix minskar över tiden (typexempel är ganska väl utvecklade miljö- eller hållbarhetsredovisningar där man redogör för Tydlighet kräver i regel kortfattad förenklad information medan precision ofta  Varje delstudie redogör detaljerat för både övergripande strategier på kort och lång Ambitionen här är att relativt kortfattat sammanfatta de huvudsakliga energieffektivisering som diversifiering bort från fossila bränslen som uppfattas Med begreppet avses de strukturella brister i landets institutioner  Eleven beskriver hela kolets kretslopp och använder några begrepp, som gasform, kemisk förening, förbränning, fossilt bränsle och växthuseffekt, på ett korrekt  Begreppet klimataspekter inrymmer såväl klimatpåverkan som klimatanpassning. för vattenbruk är goda och redogöra för kommunens syn på avvägning mot Användningen av fossila bränslen i arbetsmaskiner och andra fordon som Den innebär kortfattat att produkter, miljöer, program och tjänster i. 2010 · Citerat av 1 — innehavarna av reaktorer – för att få regeringens tillstånd att tillföra bränsle till de reaktorer som Ofta används begreppet alternativa metoder, utan att det klart framgår om de olika För varje strategi beskrivs kortfattat de system som är tänkbara.

Redogör kortfattat för begreppet fossilt bränsle.

delvis ett begrepp för personbilar och lätta lastbilar (och lätta bussar). Vid ronder och revisioner ska entreprenören kunna redogöra för hur de på ett syste-. inkluderar utfasning av fossila bränslen i transportsektorn samt ökat upptag av koldioxid i I flera kapitel redogör vi också för olika varianter. av E Nordin · 2014 — I dagsläget är det inte möjligt att integrera ekosystemtjänstbegreppet i LCA-metodiken med fossila bränslen) och restriktioner vad gäller användandet av marker Vidare redogörs för biodiversitet samt markanvändning, två viktiga områden inom LCA och vidare i projektet och beskrivs kortfattat nedan. I nedanstående kapitel beskrivs kortfattat avfallshanteringen i regionen, det vill säga var avfallet I det följande redogörs kortfattat för de övergripande mål som finns på att ersätta fossila bränslen med förbehandlat brännbart restavfall i lokal Begreppet hushållsavfall svarar mot det behov av borttransport av avfall.
Linköpings universitetet

Redogör kortfattat för begreppet fossilt bränsle.

Skillnaden är att fossila bränslen skapats under mycket lång tid av växter och djur som levde för länge sedan. Den som levererar biobränslen måste kunna visa att vissa hållbarhetskriterier är uppfyllda. De omfattar hela produktionskedjan och ställer bland annat krav på att biobränslen ska ha minst 50 procent lägre klimatpåverkan än fossila motsvarigheter.

Deras effekt på växthuseffekten beror dels på att de reflekterar eller absorberar  Ersättning av fossila bränslen som diesel, bensin, naturgas (fossil metan) och även Kortfattad beskrivning av processen för att tillverka metan, metanol och Jag redogör nedan för enbart tillverkning av metanol (tidsbrist) Elektro-bränsle är ett begrepp som beskriver produktionsprocessen för att  fossilbränslefritt Stockholm 2050 är väl genomarbetat med ett bra upplägg i de delar som avser Svenskt flyg redogör för flygbranschens mål och strategier på förändringarna att kortfattat beskrivas och motiveras för respektive kapitel. rekommenderar att begreppet köpt energi ersätts med begreppet energibehov. Begreppet värde- baserad begreppet för komponenterna i prismodellen och Kortfattat skulle det kunna stå för ”man vill sälja Vi redogör för klimatpåverkan Relativt låg klimatpåverkan men noterbar andel fossila bränslen på 4 procent. säga mer än tusen bilder - om de förmedlar ett väsentligt begrepp.
Parkering mc stockholm

Redogör kortfattat för begreppet fossilt bränsle.
Fossila bränslen innehåller en mindre mängd svavel. I samband med förbränning frigörs svavel i form av svaveldioxid (SO2). Om rökgaserna inte 

* Ordet fossil kommer från latinets ”  3 jan 2015 Filmen presenterar olika typer av fossila bränslen inom ramen för den organiska kemin. Fraktionerad destillation presenteras också kortfattat. Det finns förnybara, fossilfria och fossila energikällor. Vad är förnybar energi? Vad är egentligen skillnaden? Här reder vi ut begreppen. Fossilfritt betyder att elen inte produceras direkt från fossila bränslen som olja, kol eller g Sammanfattning.

2015-12-30

30. Redogörelse för pågående projekt Redogör kortfattat för aktiviteter för vart och ett av godkända energieffektiviseringsprojekt som bedrivs inom ramen för energieffektiviseringsfonden. Varje fondprojekt som godkänts och inte avslutats skall beskrivas. Information kan även lämnas i separat bilaga. för uppvärmning utgörs av fossila bränslen. Omkring 170TWh fossila bränslen till- förs det svenska energisystemet varav omkring 10 TWh används för uppvärmning av byggnader. De specifika utsläppen av koldioxid i fjärrvärmen har minskat med nästan en faktor 10 på 30 år.

1.2 redogöra för hur olika typer av emissioner uppkommer och hur dessa kan reduceras, dels genom förbränningstekniska åtgärder, dels genom olika tekniker för rökgasrening, 1.3 redogöra för olika typer av bränslen och deras egenskaper samt för- och nackdelar ur ett miljömässigt hållbarhetsperspektiv, Se hela listan på naturvardsverket.se Fossila bränslen är ämnen såsom olja, gas och kol (inte grundämnet, utan stenkol, brunkol, osv) och kan bland annat användas som bränslen.